Atlas lokomotiv Atlas lokomotiv
Vítejte na Atlasu lokomotiv,
nejrozsáhlejším přehledu lokomotiv na českém internetu!
Přehled elektrických lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 38 řad hnacích vozidel.
Přehled elektrických jednotek.
Aktuálně obsahuje 7 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových lokomotiv.
Aktuálně obsahuje 37 řad hnacích vozidel.
Přehled motorových vozů a jednotek.
Aktuálně obsahuje 17 řad hnacích vozidel.
AtlasLokomotiv.net nově na Facebooku!
Navštivte naši stránku a staňte se fanouškem.
AtlasLokomotiv.net na Facebooku

Řízení lokomotivy

Tento popis se vztahuje k elektrické lokomotivě ŠKODA 71 E (řada 163 ČD) s pulzní regulací. Vzhledem k tomu, že tyto lokomotivy byly vyrobeny v několika sériích, mohou se některé detaily lokomotiv jednotlivých výrobních řad mírně lišit.

Schéma řídicího pultu

OŽIVENÍ LOKOMOTIVY

Po příchodu na stanoviště nejprve aktivujeme akumulátorovou baterii, a to pomocí otočného ovladače "BATERIE", umístěného na zadní stěně I. stanoviště. Napětí nabité baterie je 48 V. Zkontrolujeme hodnotu napětí baterie na voltmetru (položka 27 na schématu řídicího pultu), přičemž napětí baterie nesmí být nižší než 38 V. Nyní přepneme ovladač "CENTRÁLNÍ ZDROJ" (umístěný nalevo od ovladače baterie) do polohy Z, čímž aktivujeme centrální napájecí zdroj 115 V~400 Hz. Sepneme potřebné jističe, umístěné taktéž na zadní stěně I. stanoviště. Pomocí spínače "ŘÍZENÍ" (28) na řídicím pultu toho stanoviště, odkud bude lokomotiva řízena, připojímě řízení lokomotivy. Poté spustíme pomocný kompresor prostřednictvím ovladače "POM. KOMPR. KOMPR. 1" (35), který přepneme do polohy PK. Kompresor vypneme při dosažení tlaku 5 bar. Odzemníme lokomotivu a zapojíme ji - ovladač "UZEMŇOVAČ ODPOJOVAČE" (22). Tlačítkem "RUŠENÍ OCHRAN" pod pultem lokomotivy odpojíme ochrany. Nyní již můžeme zapnout hlavní vypínač, což provedeme přepnutím ovladače "HLAVNÍ VYPÍNAČ" (31) do polohy ZAP. Jeho činnost je signalizována pootočením ukazatele stavu hlavního vypínače "HV" (23). Nyní otevřeme vzduchové kohoutky sběračů a ovladačem sběračů (44) zdvihneme požadovaný sběrač. z voltmetru "TROLEJ. NAPĚTÍ" (20) je poté možné odečíst hodnotu trakčního napětí. Po opětovné aktivaci pomocného kompresoru a doplnění soustavy na tlak 5 bar spouštíme hlavní kompresor(y), které vzduch ve vzduchojemech stlačí na hodnotu 10 bar. Příslušným režimem ovladače brzdiče samočinné tlakové brzdy (3) se naplní průběžné potrubí. Po zabrzdění přímočinnou brzdou (5) se vratidly v zadních stěnách obou stanovišť vytáhnou zdrže ručních brzd, provede se vizuální prohlídka exteriéru lokomotivy a strojovny a odzkouší se funkce řízení. Přepínačem režimu řízení (9) se navolí požadovaný režim. Poté se směrovým kontrolérem (46) zařadí žádaný směr jízdy, přepínačem "VOLBA VLAKU" (54) se zvolí druh vlaku, na počítadle "POČET NÁPRAV" (12) se zadá počet náprav soupravy, naladí se radiostanice TRS (25), aktivuje se vlakový zabezpečovač, přepínačem "FREKVENCE VZ" se zadá frekvence příjmu signálu LVZ (8). Ovladač "REŽIM JÍZDY" (7) přepneme do parkovací polohy P, načež odbrzdíme. Samotné řízení, které následuje po těchto úkonech, probíhá v jednom ze tří režimů, které se nastavují ovladačem "REŽIM ŘÍZENÍ" (9): manuální režim, automatický režim (ARR) a nouzový režim.

ŘÍZENÍ V MANUÁLNÍM REŽIMU

Po otočení přepínače režimu jízdy do polohy R a po provedení podtržených úkonů nastavíme řídicím kontrolérem (49) požadovaný poměrný tah lokomotivy, jehož hodnotu je možné sledovat na příslušném ukazateli (16). Nastavováním poměrného tahu řídicím kontrolérem regulujeme akceleraci lokomotivy.

ŘÍZENÍ V AUTOMATICKÉM REŽIMU

Ovladač "REŽIM ŘÍZENÍ" přepneme do polohy A a provedeme podtržené, výše zmíněné úkony. Nyní pomocí regulátorů tahu - tlačítek +/- (1, 2) pod bočním oknem lokomotivy nebo jízdním (řídicím) kontrolérem nastavíme požadovanou rychlost lokomotivy. Rychlost se nastavuje v krocích po 2,5 km/h. U novějších lokomotiv této řady můžeme požadovanou rychlost nastavit přímo, a to pomocí tlačítek na klávesnici nalevo od brzdičů. Nyní použijeme ovladač "POMĚRNÝ TAH" (6), který má 12 stupňů. Tímto ovladačem předdefinujeme poměrný tah stroje, přičemž pokud vedeme osobní vlak, použijeme polohu 6 nebo 7, u nákladního vlaku o něco méně. V případě, že nastavíme hodnotu 7 nebo vyšší, je elektrodynamická brzda nastavena na 100% výkon. Poté ovladač "REŽIM JÍZDY" držíme v poloze SOUHLAS do doby, než vzroste frekvence pulzních měničů na slyšitelnou frekvenci. Potom ovladač vrátíme do jízdní polohy J a o docílení a udržování zadané rychlosti se od nynějška stará automatika. Požadovanou a skutečnou rychlost je možné sledovat na elektronickém rychloměru (17).

ŘÍZENÍ V NOUZOVÉM REŽIMU

Pokud lokomotivu postihne porucha centrálního řídicího členu, musíme přepnout ovladač "DIAGNOSTIKA-JÍZDA", umístěný pod řídicím pultem, do polohy NJ a vyjmout rukojeť tohoto ovladače. Tu poté vložíme do ovladače "NOUZOVÁ JÍZDA" (30) v levé části pultu. Přepínačem režimu řízení zadáme ruční režim (R). Po otočení přepínače nouzové jízdy z první nuly na druhou nulu lokomotiva přijme požadavek na nouzovou jízdu a je připravena jet podle jízdních stupňů (je jich 10), zadávaných stejným ovladačem.

ODSTAVENÍ LOKOMOTIVY

Probíhá v opačném sledu než oživení. Po zastavení lokomotivy vypneme ventilátory, kompresory, topení, radiostanici. Směrový kontrolér přepneme do nuly. Odbrzdíme vzduchovou brzdu a spustíme ruční brzdy. Stáhneme sběrače, rozepneme hlavní vypínač. Odpojíme a uzemníme lokomotivu a vypneme řízení. Uzavřeme kohoutky přívodu vzduchu ke sběračům. Vypneme centrální zdroj napájení a baterii. Po odstavení provedeme kontrolní prohlídku lokomotivy.

POPIS OVLADAČŮ A UKAZATELŮ NA ŘÍDICÍM PULTU

 1. Regulátory tahu (1, 2)
  Tato dvě tlačítka (+ a -) slouží k nastavení požadované rychlosti v režimu ARR. Rychlost je nastavována v krocích po 2,5 km/h.

 2. Ovladač brzdiče DAKO BSE (3)
  Podrobný popis v sekci "Typy brzd".

 3. Ovladač spřáhla (4)
  Tento otočný přepínač na pravém okraji pultu je určen k připojení předního nebo zadního spřáhla.

  Polohy:
  P - přední spřáhlo
  0 - neaktivní spřáhla
  Z - zadní spřáhlo

 4. Brzdič DAKO BP (5)
  Podrobný popis v sekci "Typy brzd".

 5. Ovladač poměrného tahu (6)
  Tento otočný přepínač v pravé části řídicího pultu slouží k omezení poměrného tahu lokomotivy při automatickém řízení.

  Polohy:
  1 - vyřazena elektrodynamická brzda
  2-12 - jednotlivé polohy pro nastavení tahu (polohy 7-12 - EDB na 100%)

 6. Přepínač režimu jízdy (7)
  Přepínač režimu jízdy je otočný přepínač pro volbu jízdních režimů.

  Polohy:
  P - parkování - při stání lokomotivy
  V - výběh - vyřazení trakčních motorů a jízda setrvačností
  J - jízda - aktivní trakční motory
  S - souhlas - potvrzení zadaných parametrů pro jízdu v automatickém režimu

 7. Přepínač frekvence VZ (8)
  Otočný přepínač pro volbu frekvence příjmu signálu vlakového zabezpečovače.

  Polohy:
  50 Hz
  75 Hz

 8. Přepínač režimu řízení (9)
  Přepínač režimu řízení je otočný přepínač pro volbu režimu řízení lokomotivy.

  Polohy:
  R - ruční
  A - automatický
  ZK - zkouška

 9. Návěstní opakovač (10)
  Tato sada pěti barevných žárovek umístěná vpravo pod stínítkem přenáší návěstní znak.

 10. Tlak v brzdových válcích (11)
  Tento kruhový manometr kalibrovaný do 12 bar červenou ručičkou ukazuje tlak v brzdových válcích a černou ručičkou tlak v převodníku.

 11. Počítadlo náprav vlaku (12)
  Na tomto třímístném ukazeteli se nastavuje počet náprav celé soupravy.

 12. Průtok (13)
  Kontrolní světlo indikující průtokový režim pneumatické brzdy.

 13. Závěr (14)
  Informuje strojvedoucího o aktivovaném závěrném režimu pneumatické brzdy.

 14. Tlak v hlavním vzduchojemu a potrubí (15)
  Tento kruhový manometr kalibrovaný do 16 bar červenou ručičkou ukazuje tlak v hlavních vzduchojemech a černou ručičkou tlak v průběžném potrubí.

 15. Ukazatel poměrného tahu (16)
  Tento čtvercový měřicí přístroj ukazuje hodnotu poměrného tahu lokomotivy v rozmezí -10 až +10.

 16. Elektronický rychloměr ARR (17)
  Tento ukazatel se skládá ze dvou nad sebou umístěných stop s vlastními ručičkami. Horní ukazatel indikuje požadovanou rychlost, dolní skutečnou rychlost. Doplněno ukazatelem z tekutých krystalů.

 17. Ampérmetr II. motorové skupiny (18)
  Udává trakční proud motorů 3 a 4. Stupnice je cejchována od 0 do 1,5 kA.

 18. Ampérmetr I. motorové skupiny (19)
  Zobrazuje trakční proud motorů 1 a 2. Stupnice má rozsah 0 až 1,5 kA.

 19. Voltmetr trolejového napětí (20)
  Indikuje hodnotu napětí v trakčním vedení. Rozsah stupnice je od 0 do 4 kV.

 20. Ampérmetr budicího proudu (21)
  Udává hodnotu budicího proudu trakčních motorů v rozsahu od 0 do 150 A.

 21. Uzemňovač odpojovače (22)
  Slouží k uzemnění lokomotivy.

  Polohy:
  P
  0
  Z

 22. Ukazatel hlavního vypínače (23)
  Natočením dává najevo sepnutí hlavního vypínače.

 23. Mechanický rychloměr (24)
  Mechanický registrační rychloměr na stanovišti 1 a indikační mechanický rychloměr na stanovišti 2. Registrační rychloměr slouží k zápisu průběhu jízdy a k indikaci rychlosti, indikační rychloměr pouze zobrazuje rychlost jízdy a nic nezaznamenává. V mechanickém rychloměru jsou integrovány hodiny a měřič ujeté vzdálenosti.

 24. Radiostanice TRS (25)
  Je určena ke komunikaci mezi strojvedoucími, mezi strojvedoucím a výpravčím, dispečerem, posunovači, umožňuje dálkové zastavení vlaku výpravčím.

 25. Ukazatel topení vlaku (26)
  Ukazuje, jestli je v provozu vytápění soupravy, a to podobným způsobem jako u ukazatele stavu hlavního vypínače.

 26. Voltmetr baterie (27)
  Slouží k měření napětí baterie lokomotivy.

 27. Přepínač řízení (28)
  Otočný přepínač řízení je určen k připojení řízení lokomotivy.

  Polohy:
  0 - vypnuto
  ZAP - zapnuto

 28. Ovladač topení vlaku (29)
  Tento otočný přepínač slouží k aktivaci a deaktivaci vytápění soupravy.

  Polohy:
  0 - vypnuto
  ZAP - zapnuto

 29. Přepínač nouzové jízdy (30)
  Je určen pro řízení lokomotivy v nouzovém režimu.

  Polohy:
  0 - vypnuto
  0 - sdělíme lokomotivě, že bude řízena v režimu nouze
  1-10 - deset stupňů pro regulaci tahu a rychlosti

 30. Ovladač hlavního vypínače (31)
  Aktivuje a deaktivuje se jím hlavní vypínač.

  Polohy:
  0 - hlavní vypínač vypnutý
  ZAP - hlavní vypínač zapnutý

 31. Tlačítko STOP (32)
  Nápadné červené tlačítko je určeno pro nouzové vypnutí hlavního vypínače.

 32. Ovladač ventilátorů (33)
  Tímto otočným přepínačem se ovládají chladicí ventilátory.

  Polohy:
  VYP - vypnuté ventilátory
  A - automatické spouštění a vypínání ventilátorů
  R - ruční spouštění ventilátorů

 33. Ovladač kompresoru 2 (34)
  Pro aktivaci a deaktivaci druhého kompresoru.

  Polohy:
  0 - vypnutý kompresor
  A - automatické zapínání a vypínání kompresoru
  R - ruční zapínání kompresoru

 34. Ovladač pomocného kompresoru a kompresoru 1 (35)
  Slouží k aktivaci pomocného kompresoru a následnému přejití na hlavní kompresor 1.

  Polohy:
  PK - pomocný kompresor zapnout
  0 - vypnuto
  A - automatické zapínání a vypínání kompresoru
  R - ruční zapínání kompresoru

 35. Ovladač zadního levého návěstního světla (36)
  Otočný přepínač pro aktivaci, deaktivaci a volbu druhu zadního levého návěstního světla.

  Polohy:
  Č - červené světlo
  0 - vypnuto
  B - bílé světlo

 36. Ovladač zadního pravého návěstního světla (37)
  Otočný přepínač pro aktivaci, deaktivaci a volbu druhu zadního pravého návěstního světla.

  Polohy:
  Č - červené světlo
  0 - vypnuto
  B - bílé světlo

 37. Ovladač předního levého návěstního světla (38)
  Otočný přepínač pro aktivaci, deaktivaci a volbu druhu předního levého návěstního světla.

  Polohy:
  Č - červené světlo
  0 - vypnuto
  B - bílé světlo

 38. Levý sloupec (39)
  Následuje seznam ovladačů v levém sloupci směrem shora dolů.

  1. Rušení ochran
   Tlačítko pro rušení ochran lokomotivy před nouzovou jízdou.

  2. Porucha motorové skupiny
   Otočný přepínač pro vyřazování motorových skupin.

   Polohy:
   PM1 - vyřadí I. skupinu
   J - jízda - aktivní obě skupiny
   PM2 - vyřadí II. skupinu

  3. Přepínač diagnostiky
   Je určen k volbě režimů jízda-diagnostika.

   Polohy:
   ZK - zkouška
   J - jízda
   NJ - nouzová jízda
   ZB - zkouška brzdy

 39. Pravý sloupec (40)
  Následuje seznam ovladačů v pravém sloupci směrem shora dolů.

  1. Ovladač stěračů
   Otočný přepínač pro řízení chodu stěračů a ostřikovačů.

   Polohy:
   OS - ostřik při neaktivních stěračích
   0 - vypnuto
   1 - stěrače 1
   2 - stěrače 2
   OS - ostřik při aktivních stěračích

  2. Ovladač topení lokomotivy
   Tímto otočným přepínačem se reguluje chod vytápění lokomotivy.

   Polohy:
   V1
   0 - vypnuto
   T1
   T2
   V2

  3. Regulace vzduchu

   Polohy:
   V
   0 - vypnuto
   TB
   TK
   V

  4. Rozmrazovač
   tento otočný přepínač slouží k ovládání rozmrazování oken.

   Polohy:
   0 - vypnuto
   1 - rozmrazování 1
   2 - rozmrazování 2

  5. Ovladač termostatu
   Tento otočný přepínač je určen k vypínání a zapínání termostatu topení lokomotivy.

   Polohy:
   0 - vypnuto
   ZAP - zapnuto

 40. Ovladač osvětlení meřicích přístrojů (42)
  Tento otočný ovladač se používá pro regulaci podsvětlení měřičů.

  Polohy:
  TL - tlumené svělo
  0 - vypnuto
  PL - plné světlo

 41. Ovladač osvětlení stanoviště (43)
  Tímto kruhovým přepínačem se řídí osvětlení stanoviště strojvedoucího.

  Polohy:
  TL - tlumené světlo
  0 - vypnuto
  PL - plné světlo

 42. Ovladač sběračů (44)
  Tímto otočným ovladačem se ovládají sběrače proudu

  Polohy:
  P - přední sběrač zdvižen
  0 - sběrače staženy
  Z - zadní sběrač zdvižen
  P+Z - zdviženy oba sběrače

 43. Ovladač dálkového reflektoru (45)
  Títmo otočným přepínačem se reguluje dálkový reflektor.

  Polohy:
  N2
  N1
  0 - vypnuto
  P - plné světlo
  TL - tlumení

 44. Směrový kontrolér (46)
  Páka s posuvným pohybem sloužící k zadání směru jízdy. Tento úkon lze provádět pouze pokud je lokomotiva v klidu.

  Polohy:
  P - jízda vpřed
  0 - mezistupeň při změně směru
  Z - jízda vzad

 45. Tlačítka bdělosti (47, 51)
  Dvojice tlačítek umístěných po stranách prostoru pro jízdní řád se používá pro kontrolu bdělosti strojvedoucího. Není-li tlačítko po výzvě stisknuto, rozezní se zvukový signál a pokud ani teď strojvedoucí nezareaguje, dojde k samočinnému zastavení vlaku rychlobrzdou.

 46. Držák jízdního řádu (48)
  Prostor mezi ovládacími pákami, tedy přímo před strojvedoucím, upravený pro vložení jízdního řádu.

 47. Řídicí kontrolér (49)
  Řídicí kontrolér je umístěn napravo od prostoru pro jízdní řád. Slouží k regulaci rychlosti lokomotivy (v automatickém režimu řízení) nebo k regulaci poměrného tahu (v manuálním režimu). K regulaci dochází podélným posuvem páky.

  Polohy:
  + - zvýšení rychlosti (tahu)
  X - mezistupeň při přechodu z kladné regulace na zápornou a naopak
  - - snížení rychlosti (tahu)

 48. Ovladač EDB (50)
  Ovladač elektrodynamické brzdy se nalézá napravo od řídicí páky. Slouží k regulaci výkonu EDB.

  Polohy:
  + - zvýšení účinku EDB
  B - mezistupeň
  - - snížení účinku EDB

 49. Ovladač píšťaly (52)
  Po stisknutí tohoto tlačítka se rozezní lokomotivní píšťala.

 50. Spínač pomalé jízdy (53)
  Stiskem tlačítka "POMALÁ JÍZDA" se označí místo, odkud má počítač náprav začít odečítat vzdálenost. Pro strojvedoucího je to velký přínos, protože nemusí sledovat, zda již konec (zejména dlouhého) vlaku minul návěst pomalá jízda. Vypočítání místa, odkud se může opět zrychlovat, zajistí toto zařízení. Aby zařízení správně fungovalo, musí se předtím nastavit počet náprav vlaku a vybrat druh vlaku příslušným přepínačem, neboť pro nákladní a osobní vlaky je jiný koeficient přepočtu náprav na metry.

 51. Přepínač druhu vlaku (54)
  Tento otočný přepínač je určen pro volbu druhu vlaku.

  Polohy:
  OS - osobní
  N - nákladní

 52. Ovladač pískování (55)
  Toto tlačítko zajišťuje sypání písku pod kola lokomotivy.

 53. Odbrzďovač (56)
  Tlačítko pro odbrzdění.

POPIS OVLADAČŮ NALEVO OD ŘÍDICÍHO PULTU

 1. Palubní diagnostika
  Sada kontrolních oranžových žárovek indikující stav důležitých částí elektrovýzbroje.

 2. Vlakový zabezpečovač
  Níže jsou popsány ovládací prvky VZ.

  1. Kontrola startu
   Modrá svítilna pro kontrolu startu.

  2. Ovládací přepínač
   Pro nastavení režimu vlakového zabezpečovače.

   Polohy:
   Vypnuto
   Postrk
   Spádoviště
   Start
   Provoz
   Zkoušení

POPIS OVLADAČŮ POD ŘÍDICÍM PULTEM

 1. Pedál houkačky
  Levý pedál je určen pro houkání lokomotivy.

 2. Pedál pískování
  Pravým pedálem se ovládá pískování.

POPIS OVLADAČŮ VPRAVO NAD ČELNÍM OKNEM

 1. Provozní diagnostika
  Sada oranžových žárovek se symbolickými popisky. Indikuje např. činnost baterie, uzemnění apod.

POPIS OVLADAČŮ NA ZADNÍ STĚNĚ I. STANOVIŠTĚ

 1. Jističe
  22 přepínačů.

 2. Ovladač centrálního zdroje
  Tímto otočným přepínačem dochází k aktivaci a deaktivaci centrálního napájecícho zdroje 115 V~400 Hz.

  Polohy:
  0 - vypnuto
  Z - zapnuto

 3. Ovladač baterie
  Tímto otočným přepínačem dochází k aktivaci a deaktivaci baterie.

  Polohy:
  0 - vypnuto
  Z - zapnuto

 4. Ovladač osvětlení strojovny

 5. Ovladač osvětlení uličky strojovny

 6. Ovladač osvětlení podvozků
Rychlá navigace
Drážní vozidla Přehled vozidel v Atlasu Jak se řídí lokomotiva Značení hnacích vozidel Nátěry hnacích vozidel Nerealizovaná vozidla Typy drážních vozidel Kategorie vlaků ČD Konstrukce lokomotiv Pojezdy, podvozky Spalovací motory lokomotiv Přenosy výkonu Regulátory trakčního soustrojí Trakční motory Trakční transformátory Brzdová zařízení Stanoviště, strojovny Kontroléry, odporníky Trakční měniče Sběrače, odpojovače Hlavní vypínače, el. ochrany Lexikon pojmů O Atlasu lokomotiv Kontakt Použité prameny Partneři
ŽelPage Karosářské práce
Statistika